RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podstawą przetwarzanych danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zgodnie z art.13 ust.1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma  GRAPA Magdalena Drąg- Waga, ul. Wróblewskiego 4m4, 58-105 Świdnica 736-154-59-02.
 2. Administrator przetwarza informacje pozyskane w sposób:
 3. a) dobrowolne udostępnienie podczas dokonywania rezerwacji usług w ośrodku wypoczynkowym Sowia Grapa,
 4. b) pozyskane w drodze indywidualnych akcji marketingowych, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS), Bazy Organizatorów Wypoczynku tworzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej).
 5. Przetwarzane dane osobowe obejmują:
 6. a) imię i nazwisko/nazwa firmy,
 7. b) adres siedziby firmy,
 8. c) adres e-mailowy,
 9. d) numer telefonu,
 10. e) NIP podmiotu gospodarczego.
 11. Dane mogą być udostępniane:
 12. a) upoważnionym pracownikom,
 13. b) usługodawcom, podmiotom zewnętrznym (organizatorom turystyki, przewodnikom, firmom świadczącym usługi turystyczne oraz transportowe)
 14. c) podmiotom uprawionym do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa.
 15. d) dostawcom usług prawnych i doradczych.
 16. Cel przetwarzania danych:
 17. a) umożliwienie dokonania rezerwacji, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, a także w celu opieki około obsługowej i kontaktu w sprawach związanych z rezerwowaną usługą – na podstawie art. 6 ust.1 lit.b i lit.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej jako RODO)
 18. b) promocja oferowanych przez Administratora usług w ramach prawnie uzasadnionego interesu w postaci akcji marketingowych. Wysyłane promocje nie będą naruszały prawa do prywatności na podstawie art.6 ust.1 lit.b i lit.f rozporządzenia RODO.
 19. c) prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych z Administratorem umów art.6 ust.1 lit.c RODO
 20. d) w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w tym celu – na podstawie art.6 ust.1 lit.b i lit.f rozporządzenia RODO.
 21. W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 5 lit.c (dla celów podatkowych i rachunkowych), dane przechowywane są w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa, tj. 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane dane osobowe są usuwane.
 22. Masz prawo do:
 23. a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b )wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych,

 1. c) przenoszenia danych,
 2. d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 3. e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

By skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres biuro@sowiagrapa.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 7 od otrzymania przez nas Twojej wyraźnej prośby o ich usunięcie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla celów zawarcia i realizacji umowy.